Generalforsamling Gr. Nordjylland

Der afholdes Generalforsamling Torsdag d. 24 februar kl 18.30

i klubhuset voerbjergvej 95, 9400 Nørresundby.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medlemsmøde 29.8.2021

Tilføjelse:

1. Formanden Diana Bentsen meddelte på dette medlemsmøde gruppen at hun trækker sig som formand og bestyrelses medlem i forbindelse med den ordinære generalforsamling 2022. Årsagen: mangler den fornødne tid til trænergerningen på pladsen, pga. deltagelse i arrangementer, konkurrencer og udstilling med egen hund. Formand giver denne information i august, så gruppen har mulighed for at finde nyt bestyrelsesmedlem til den ordinære generalforsamling. Formanden ønskede ikke at blive i bestyrelsen, da det ikke ville være optimalt for gruppen.

2. Der blev aftalt at opgradere entrébillet til årskort Zoologisk have betalt af Gruppe Nordjylland.

3.Information om instruktøruddannelse i DDK og formanden opfordrede til at Gruppe Nordjylland betaler for kursus gebyr. På denne måde ville der tilgå Gruppen flere ressourcer. 

4. Formand har kontaktet DDK og bedt DDK om at ændre proceduren omkring informationer til grupperne. 

 

6 deltog i mødet. Vi fik flyttet inde i vores dejlige klub hus, spiste dejlig mad. Og fik drøftet planerne for efteråret som vil forløbe nogenlunde således. Diana og Hans-Jørn vil ikke være tilgængelige som træner nogle søndage hen over efteråret pga. prøver og konkurrencer. Derfor blev det besluttet at vi nogle trænings dage bruger på miljøtræne vores hunde. Opslag følger senere, der vil være nogle medlemsfordele at hente, som selvfølgelig gælder alle medlemmer. Der vil i marts 2022 blive afholdt et mentalbeskrivelses kursus. Er der spørgsmål til ovennævnte så skriv endelig og spørge.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referent Annette.

Bestyrelsesmøde Online Gruppe Nordjylland søndag d. 13. februar 2022 kl. 19.00

Deltagere: Annette, Kurt og Janne

Ordstyrer: Janne

Referat: Janne

1.      1. Godkendelse af dagsorden.

2.      2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

3.      3. Indkommen post

4.     4.  Økonomi

5.      5. DDC

6.      6.Træningsplads

7.      7. Generalforsamling 2022

8.      8. Dato for næste møde

9.      9. Evt.

Referat:

Deltagere: Annette, Kurt og Janne.

1.      1. Dagsorden er godkendt

2.      2.   Referatet er godkendt.

3.      3. Der er kommet mail fra medlem Hans Jørn Bentsen (HJB) vedr. forslag til generalforsamling. forespørgsel på diverse referater 01.07.2021 til 01.02.2022, samt indkaldelse medlemsmøde inden generalforsamling. Begge mails er besvaret inden dags dato.

4.      4. Kasserer ønsker at få en mere med på konto-kig, som er uvildig, for en god ordens skyld. Det giver bedst mening at denne person er Gruppens revisor. Gruppens bestyrelsen undersøger om dette kan lade sig gøre. Gruppen har afmeldt Mobilepay, da det ikke var rentabelt. I stedet har kassereren oprettet en MobilePay Box til brug ved arrangementer Økonomi er god sund. Der har ikke været de store udgifter siden sidste bestyrelsesmøde. 

5.      5. DDC afholdes pinselørdag 4. juni 2022 og Gruppen er i fuld gang med forberedelsens. DDC skal foregå på Dokkedal camping ved Egense. Der er for-booket 8 hytter til (6 personer pr. hytte) og hunde tilladt uden ekstra gebyr, fri adgang til svømmehal og mulighed for minigolf. Hytterne kan man booke fra fredag til mandag middag for 1999 kr. pr. hytte. Der bliver aftalt med god pris for dem med campingvogn eller telt 699 kr. (Normalpris 1099 kr. + forbrug) for antal samme dage. Der er et areal, hvor konkurrencen kan afholdes. Der er mulighed for at leje et festtelt med borde og stole og plads til ca. 100 personer.  Der er 1 km til Kattegat og 1 km. til Lille Vildmose centret. Denne weekend er der også Hjallerup marked. Arrangering af mad er også i gang og der tænkes på fællesspisning og hygge. Tilmelding til konkurrencen bliver inden længe lagt ud af hovedbestyrelsen i Dansk Dobermann Klub.

6.      6. Nyt fra træningspladsen: har fået hjælp fra ny træner Peter Jørgensen har tilbudt sig som træner og C-figurant indtil videre frem til sommer. Kicki fortsætter som hvalpe- og miljø træner. Det påtænkes at Kicki og Kurt skal på næstkommende DDK-instruktør uddannelse. Der er pt. 9 betalende medlemmer + der netop er startet en hundefører mere på hvalpeholdet, som snarest melder sig ind. Gruppen har lagt invitation til træning ud på forskellige Facebook grupper i og omkring Ålborg.

N     Når der er hundefører til gæstetræning, betales der et gebyr på 25 kr. Der skal altid skrives en indtægtsbilag på beløbet, så regnskabet gøres så nemt som muligt for kasserer og revisor. Ved alle indtægter og udgifter skal der altid ligge et bilag. Vedr. klubhuset er der kommet foldevægge, således at klublokalerne kan opdeles i 3 separate lydisolereret rum. Ligesom alle andre har gruppen været ramt af Covid-19. Den 17.2.2022 deltager Annette og Kurt til generalforsamlingen i fællesklubben.

7.      7.. Der sendt rettidig invitation ud til generalforsamlingen og medlemmerne skal huske at tilmelde hvis de vil deltage i fællesspisningen. Der er indkommet et forslag, som bliver sendt ud med redigeret dagsorden. Forslag er som følgende:

”Jeg fremsætter hermed et forslag til ændring af vedtægterne, som jeg håber medlemmerne vil tage til efterretning.

              Tilføjelse til §9 Stk. 4 Der må ikke side to personer fra samme adresse i bestyrelsen

Begrundelse: Der har desværre været tilfældet at to personer ud af en bestyrelse på 3 har kunnet side og træffe vigtige beslutninger, uden at få det nødvendige modspil som ville være til gavn for gruppen”.  

              Forslagsstiller: Hans Jørn Bentsen. 

8.      8.. Torsdag 24. februar 2022

9.     9..  Intet under evt.

 Referent Janne Wærum

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Indkaldelse til ekstraordinær bestyrelsesmøde Online Gruppe Nordjylland

                 Onsdag d. 3. november 2021 kl. 19.00

Dagsorden.

Ordstyrer: Janne Wærum

Referent: Janne Wærum

1.       Konstituering af Gruppe Nordjyllands bestyrelse.

Diana Bentsen afgår som Formand. Konstitueret formand Kurt Klim. Annette forbliver kasserer.

2.       Økonomi. Er alle koder osv. overdraget til nuværende kasserer.

3.       Koder vedr. foreningsportal. Hvem har dem?

4.       Referat sendes til godkendelse og underskrivelse.

5.       Næste møde

6.       Evt.

Med venlig hilsen

Sekretær DDK Janne Wærum - Kontaktperson for Gruppe Nordjylland.

 

Referat:

Deltagere: Diana Bentsen, Annette Klim, Kurt Klim og Janne Wærum. (Sidstnævnte som kontaktperson fra Dansk Dobermann Klub.)

Ikke mødt: Lotte Brixen er inviteret som suppleant til Gruppe Nordjylland bestyrelse. Lotte Brixen har dog ikke tilkendegivet sin deltagelse.

Inden mødet starter på punkterne, oplyses det, at bestyrelsesmødet ikke skal optaget af deltagende parter og ikke skal overværes eller overhøres af andre, end deltagerne i mødet. Alle vedgår sig dette er korrekt.

Diana ønsker klagepunkter gennemgået, inden Diana trækker sig som formand og Gruppe Nordjylland konstituerer sig.

1.       Flere af Gruppe Nordjylland medlemmer er overgået til PH. Diana mener det kan være på baggrund af at der ikke er en figurant i Gruppen. På opfordring af Diana, vil Annette undersøge hvorfor disse medlemmer er rykket til PH. Der er nogle af dem, der har medlemskab i både PH og Gruppe Nordjylland, men kommer ikke Gruppe Nordjylland.

Annette og Kurt oplyser at bestyrelsesmæssige ting er gået videre til Dianas ægtemand. Det kan naturligvis ikke undgås at sammenboende på en eller anden måde involveres. Dog skal det understreges at der ikke skal gås videre med denne information. Diana beder om at det bliver taget med ham.

Medlem ønsker ikke at komme i Gruppe Nordjylland, da denne ikke er enig Dianas træningstilgang, som Diana anvender i hendes trænergerning. Diana afviser at kende noget til dette.

Diana har af private årsager samarbejdsvanskeligheder med Dansk Dobermann Klub og derfor mener øvrige bestyrelse at Diana bør trække sig fra formandsposten. Diana har selv foreslået det samme. Kontaktperson fra DDK – Janne understreger at alle har haft mulighed for at kontakte hende.

Der har i en overgangsperiode været uklare linjer om hvem der var bestred kasserer posten og have ansvar for at betale husleje til Fællesklubben. Dette er faldet på plads.

Der har været ønsker om at træne op til færdselsprøve uden det er kommet i stand. Det har været svært for Diana som træner at kunne honorere denne forespørgsel, som eneste træner. Der har været andre gode initiativer i form af forskellig socialisering på foranledning af hvalpetræner.

Diana har pr. mail, samt på dette bestyrelsesmøde trukket sig som formand i Gruppe Nordjylland. Øvrige bestyrelse har indtil næstkommende ordinære generalforsamling, konstitueret sig som følgende:

Konstituerede formand: Kurt Klim Sørensen                    Kasserer: Annette Klim Sørensen

i samarbejde med kontaktperson fra DDK Janne Wærum.

Hermed aflyses indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling d. 19. november 2021, da punkterne er løst på dette ekstraordinære bestyrelsesmøde.

2.       Økonomi og diverse koder er overdraget til nuværende kasserer. Diana tilbyder sin hjælp, såfremt der skulle opstå problemer hermed.

3.       Adgangskoder til foreningsportal er overdraget nuværende bestyrelsen.                                                              

4     Referat sendes godkendelse til alle deltagere. Der er ikke ønske om, at referatet underskrives med personlig fysisk underskrift, medmindre dette er en nødvendighed.

5.      Næste møde aftales for konstituerede bestyrelse aftales efter DDK Koordineringsmøde 2021. 

6.       Det aftales at Diana afleverer Gruppe Nordjyllands træningsremedier, samt 2 nøgler til klubhus og 1 nøgle til skab, til medlem Rikke Arknæs der træner sammen med Diana i PH. Prøvepistol er slidt op og kasseres. Der er på et tidligere bestyrelsesmøde aftalt der skal indkøbes ny.

Ordstyrer takker for god ro og orden fra alle parter. Alle har fået svar på deres spørgsmål og sagen er lukket. Gruppe Nordjylland kan nu i ro og mag arbejder videre og genetablerer sig med henblik på muligheder for trænere og figurant.  Annette og Kurt ønskes god arbejdslyst. Diana takkes for den tid, hun har været formand og det arbejde Diana har lagt i gruppen.

 

Referent: Janne Wærum – kontaktperson Dansk Dobermann Klub. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 BGENERALFORSAMLING  2020

Søndag d. 16 februar 2020 kl. 15.00

Sted: Voerbjergvej 95, 9400 Nørresundby

 

Dagsorden er følgende:

  1. Valg af dirigent, Kicki valgt, og erklærede generalforsamlingen rettidigt varslet i henhold til vedtægterne.

 2. Valg af 2 stemmetæller: Kim og Mads valgt.

3. Valg af referent: Hans Jørn valgt

4. Formandens beretning: Diana havde samlet sammen og satte ord på hvad der var sket i klubben i løbet af 2019.

Formand i 2019 var Henrik Rønnest frem til november hvor vi afholdt en ekstraordinær generalforsamling hvor jeg så kom ind på posten.

I 2019 startede vi året med et nyt revideret brugsprøve program IGP samt andre programmer.

Hvalpeholdt v/ Kicki Ingbrand der optager løbende hvalpe i 2019 har vi haft 3 hvalpe.

Der har været afholdt ZTP-træning hvor Mike Pryssing har hjulpet til med C-delen.

Klubben fik kåret: Dobergaarden Forever Emiko HF: Diana Bentsen

Jysk Mesterskab og udstilling weekend i foråret:

Bettina Holstein-Kick har bestået BH. Med Mini

Diana Bentsen har bestået BH med Emiko og Dobergaarden Forever Una bestod IGP2

Henrik Rønnest bestod BP.B

Udstilling om søndagen.

Rosenholm Slot – Hundedage hvor vi i Gr. Nordjylland lavede en stand hvor der publikum kunne komme og klappe en Dobermann, Weekenden var en meget positiv oplevelse. Nogle af os valgte at gå sammen om et sommerhus på Djursland og det var superhyggeligt.

Juni havde vi også en fantastisk tur til Thy hvor vi blev vist rundt af Kurt og Annette samt bespist til aften. Det blæste en pelikan man vejret var super med sol. 12 deltager

IPO – Weekend ved grænsen. Deltager 6

BP. P- DM Hampen: Betinna, Hans Jørn og Mik med Hele’s Tayson

Dansk Dobermann Cup i Thy.

Deltager: Helene med  Proud Danish I’m Return of the Jedi (Tyson)

Diana Bentsen med Dobergaarden Forever Emiko fin 3. plads

 

IDC- Ungarn

Diana og Hans Jørn

Dobergaarden Forever Emiko fik 3 plads i brugsklassen og Xina fik en 4 plads i Åbenklasse

Spordag i Agersted: Arealerne var meget våde men humøret var højt og masser af sporarbejde samt kage og kaffe. Og besøg af Hanne Munkholt og Henning.

Masser af aften træning.

Nytårs spor ved Hele og Maike.

Medlemmer i skrivende stund er vi : 17 med Dobermann

MobilePay husk at betale 1 kr. over i gebyr.

Stor tak til alle som har hjulpet til i klubben, uden jer kunne det ikke lade sig gøre.

5. Fremlæggelse af regnskab – Kasserne

6. Fastsættelse af kontingent: Hans Jørn fremlagde regnskabet på vegne af Betina som var forhindret,

Regnskabet, er kontrolleret og godkendt af revisorerne (Kicki og Kurt) flot overskud på 10844kr.

7. Uddeling af pokaler: årets FP og årets aktive pokal i GR. Nordjylland (uddeles til et medlem, som har gjort noget for klubbens fremme i årets løb) Bettina blev valgt som årets medlem.

8. Aflægning af rapport fra fællesklubben 9. Indkommende forslag – Skal være i hænde senest d. 2. feb. 2020: Diana har været til møde i fældes klubben, Der er nyt klubhus på vej, forventet opstart her i foråret. Der arbejdes på at få lys på parkeringen. Aktivitetskalenderen bliver opdateret løbende. Der er 11 hundeklubber tilknyttet pladsen pt. DDK Gr. Nordjylland har fået til opgave at rense arealet omkring IPG bane ud til hegnet ikke inde i hegnet, der blive udmeldt en dato, hvor vi møder en times tid før træningen og får ryddet området.

10.Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er formand 1 år. Diana Bentsen (modtager genvalg): valgt.

Bestyrelsesmedlem 2 år. Bettina Holstein-Kick :valgt

(modtager genvalg) Anne Marie fratræder bestyrelsen før tid og der skal, derfor vælges endnu et bestyrelsesmedlem for den resterne valgperiode på 1 år. Kurt blev foreslået og valgt.  

 11. Valg af suppleant til bestyrelsen: Kim blev foreslået og valgt.

 12. Valg af 2 revisorer: Kicki og Mads blev foreslået og valgt.  

13. Valg af 1 revisor suppleant: Annette foreslået og valgt.

14. Eventuelt: Der blev uddelt pokaler til bestået færdselsprøver til Bettina med Mini og til Diana Med Dobergaarden Forever Emiko

Der blev foreslået at gøre det muligt for andre raser at betale for et træningspas gældende i et år, bestyrelsen arbejder videre med idéen.

Der arbejdes på at lave 2xweekend kurser med Jørgen Poulsen fra Brovst omhandlende lydighed og gr. C.

Der er ønske fra medlemmerne og at opleve og prøve agility. Diana er i dialog med Agility folkene der også er på pladsen.

Mike har afleveret figurant udstyret som der var stillet til rådighed.

Mads er interesseret i at lære at figurere for vores hunde, bestyrelsen arbejder på at finde en instruktør.

DDK Gr. Nordjylland afholder JM og udstilling den 7-8 marts der er afhold møde og opgaverne er fordelt.

Der er ønske fra medlemmerne om udstillingstræning, første træning finder sted fredag den 21-2.   

Generalforsamlingen blev afsluttet med pålægskagemand, øl og vand.  

 

Bestyrelsen: Den 16-2-2020.

 

Formand Diana Bentsen                              Kasserer Bettina Holstine Kick.

 

_____________________                           _______________________________

 

Bestyrelsesmedlem Kurt Klim Sørensen

 

____________________________

Der blev d. 10. november 2019 afholdt ekstra ordinær generalforsamling i Gr. Nordjylland, da eksisterende bestyrrelse fratrådte.

Den nye fremtidige bestyrelse består derfor af følgende:

Diana Bentsen (formand) - Skovledetvej 13, Agersted, 9330 Dronninglund Mobil nr. 60756778 Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bettina Holstein-Kick (Kasserer) – Ådalen 33, 9700 Brønderslev Mobil nr. 60503939 mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Anne-Marie Træholt - Peter Svinths Vej 14, 7442 Engesvang Mobil nr. 28788037 Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Nedenfor findes referatet for den ekstra ordinære generel forsamling:

 

Referat af Ekstra Ordinær Generalforsamling

den 10. november 2019 kl. 11:00

 

Referat:

1. Velkomst af Anne-Marie.

·       Anne-Marie byder velkommen og fortæller at der er indkaldt til Ekstra Ordinær Generalforsamling, grundet Henrik og Ingrid har valgt at træde ud af bestyrelsen.

2. Valg af referent, ordstyrer og stemmetæller.

·       Bettina vælges som referent

·       Anne-Marie vælges som ordstyrer

·       Anne-Marie vælges som stemmetæller

·       Maiken vælges som stemmetæller

3. Valg af Formand

3.1. Bestyrelsen anbefaler Diana.

·       Diana vælges ind – ingen modkandidater er i spil

4. Valg af 3 bestyrelsesmedlem

4.1. Bestyrelsen anbefaler Bettina.

·       Bettina vælges ind – ingen modkandidater er i spil

 

Den nye fremtidige bestyrelse består derfor af følgende:

Diana Bentsen (formand) - Skovledetvej 13, Agersted, 9330 Dronninglund

Mobil nr. 60756778 Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Bettina Holstein-Kick (Kasserer) – Ådalen 33, 9700 Brønderslev

Mobil nr. 60503939 mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Anne-Marie Træholt - Peter Svinths Vej 14, 7442 Engesvang

Mobil nr. 28788037 Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

UPDATE 6-5-2019

Resultat udstilling Lørdaghttps://www.hundeweb.dk/udstilling-resultat/udstilling/190272/search?raid=1430

Resultat prøver Søndag: https://www.hundeweb.dk/dkk/public/openPage/tjenester/prove/prove_resultater.html?PRID=80-19024

 

 

 

Den 4-5 Maj 2019 afholder gruppe Nordjylland Dansk vinderudstilling (Lørdag) og Jysk Mesterskab (Søndag).

Det foreløbig program som følger. Flere informationer følger når vi kender deltager antallet og prøverne.

Til JM kan alle racer deltage (dog kun Dobermanns som deltager i konkurrence).

Lørdag 4-5.19 (DANSK VINDER UDSTILLING) (SIDSTE TILMELDING DEN 21.4.19 kl 23.59)

- 10.00 Vi starter udstillingen
- 18.00 Kammeratskabsaften (tilmelding nødvendig)

Søndag 5-5.19 (JYSK MESTERSKAB) (SIDSTE TILMELDING DEN 21.4.19 kl 23.59)

- 08.00 Morgenmad
- 09.00 Væsentest og prøverne starter
- 09.15 BPB starter
- 10.00 Spor
- 11.15 FP
- 12.40 IPG1,2 B og C

Endelig program sendes til deltagerne.

Bemærk Fredag den 3.5.19 fra kl 15.00 er der baneafprøvning med mulighed for "prøvebid" med figuranten som deltager Søndag.

TILMELDING TIL UDSTILLING OG JM SKER på http://www.hundeweb.dk

TILMELDNING til kammeratskabsaften sker ved at overføre 130 DKK per person til vores konto 5363 0242667 
(SIDSTE TILMELDING senest 21.4.2019)

Priser på mad og drikkevarer:

Kaffe 1 hel dag: 10 DKK. Kaffe 1 kop: 5 DKK
Øl: 15 DKK. Vand 10 DKK.
Morgenmad (rundstykke og pålæg): 35 DKK
Frokost: 55 DKK
Kammeratskabsaften (afholdes i klubhuset): 3 retter 130 DKK. 1 Rød-/Hvidvin 75 DKK

Menuen Lørdag aften består af

- Forret: tun mousse med brød og dressing
- Hoved ret: mørbrad på grill med flødekartofler og salat
- Dessert: Dessertkage med frisk frugt 

Godt nytår !!

Så er det muligt at betale medlemskontingent for 2019. Skal være betalt senest 1.2.19. Der kan betales via bankoverførsel eller NEMTILMELD.

Se mere her hvordan:

https://ddk-nordjylland.nemtilmeld.dk

 

Kære alle. 

 

Vi starter træning op igen Fredag 11.1.2019 !!

 

Jeg har modtaget nedenstående fra hovedklubben i DDK hvis man ønsker at forny medlemskabet af hovedklubben eller blive nyt medlem. 

DDK Gr. Nordjylland kontingent information kommer snarest. 

Vores ordinære general forsamling i gruppe Nordjylland bliver TORSDAG den 14.2.19 fra kl 18.30 i klubhuset (sæt X nu i kalenderen; indkaldelse følger snarest. 

Husk vinderudstilling i Maj (se mere under begivenheder). 

Hvis der er stemning for at afholde en FP i vores klub her i foråret så lad os drøfte det og hører hvor mange der er interesseret. Jeg skal selv op min Hercules snarest. 

GOD JUL OG GODT NYTÅR.

 

Med venlig hilsen

Henrik Rønnest, Formand for Dansk Dobermann Klub Gruppe Nordjylland

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

"""
Kære medlemmer af Dansk Dobermann Klub.
Nu går dette år på hæld. Dette betyder også at det er tid til at forny medlemskabet af Dansk Dobermann Klub.

Beløbet bedes overført til bankkonto nr.: 9570 1317784, med angivelse af navn og/eller medlemsnummer. KONTINGENTET SKAL VÆRE BETALT SENEST 1.1.19 for at bevare stemmeretten til generalforsamlingen den 31.3.2019.

I løbet af meget kort tid vil det også være muligt at indbetale med kort via vort nye online system. Dette vil snart være tilgængeligt på hjemmesiden. www.danskdobermannklub.dk
Vores udenlandske medlemmer kan overføre på SWIFT-BIC: DABADKKK IBAN: DK2530000008148120
Ved overførsel trækker Danske Bank 50 for håndtering af udenlandske betalinger.
Par medlemskab betales for 2019. 550 kr.
Enkelt medlem betales for 2019. 450kr.
Ekstra for udenlandske medlemmer til at dække porto på bladet: 50 kr.
Dansk Dobermann Klub ønsker jer alle en god jul og et godt nytår, vi håber at se mange af jer til Dansk Dobermann klubs prøver og udstillinger i 2019."""